دانلود پایان نامه ارشد درباره: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات بررسي آماره­های مربوط به سابقه خدمت با توجه به فاصله ای بودن متغیر سابقه خدمت آزمودنیها آماره های متغیر یاد شده استخراج و در جدول زیر آورده شده است بطوریکه داده های مندرج در جدول نشان می دهد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات -7- روايي‌[1] و پايايي‌[2] ابزار سنجش تحقيق الف ) روايي ابزار جمع آوري اطلاعات براي‌ سنجش ميزان‌ روايي‌ ابزار پژوهشي از روش نمادي استفاده شد بدين صورت كه سؤالهايي در زمينه موضوع تحقيق در قالب پرسشنامه گردآوري و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات -5- روش نمونه گیری : براي‌ انتخاب‌ واحدهاي‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گيري مرحله­ای استفاده شده است. برای این کار ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی 4 شهر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد درباره: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات  بشيري و ديگران (1382) در پايان نامه خود تحت عنوان رويكرد هشتگانه در مديريت فرآيند چنين مي نويسد: عملكرد هر سازمان را مي توان در عملكرد فرآيندهاي آن ملاحظه نمود و با شناسايي و تحت كنترل قراردادن آن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه درباره: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات گرايي، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهي قابل تبيين و پيش بيني است – کايزن و بهبود عملکرد کارکنان مطالعه موردي پلي کلينيک مرکزي صنعت نفت فارس گروه خدمات بهداشتي عنوان پژوهشی است که توسط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات کارکنان، تاثير اين سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزي استان تهران مورد بررسي قرارگرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به ميزان رعايت عدالت توزيعي و رويه اي در اين سازمان بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد درباره: بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات با سلامت دهان و دندان ارزيابي شده بودند. (1/23 درصد) از آنها ميزان آگاهي خوب و (9/19 درصد) آگاهي ضعيف و تنها 2/2 درصد داراي نگرش و 2/9 درصد داراي عملکرد خوب بودند. همچنين در اين مطالعه مشخص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج حاصله نشان مي دهد که بين گذراندن دوره هاي آموزشي ICDL و مهارت هاي جديد کارکنان، دقت و اثربخشي آنها، سرعت و مقدار انجام کار کارکنان، موفقيت شغل آنان و ايجاد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد درباره: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات نوآوری استفاده از دانش جدید برای به وجود آوردن محصول یا خدمات مورد نیاز مشتریان است که تلفیقی از ابتکار و تجاری کردن است. (1998, 13 Afuah,). نوآوری فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه درباره: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات بالقوة خلاق بودن از افراد به منصه ظهور نرسد. ولي با فعليت رسيدن اين توانايي در مورد افراد و البته پذيرش آن از جانب ديگران، آنان را به عنوان اشخاص مبتكر، خلاق و نوآور مي‌شناسند. چنين كساني نسبت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل